مجهول یابی نما های تصویر ایزومتریک

شکل شش

نما های ( دید از جلو – دید از بالا – دید ازچپ ) تصاویر ایزومتریک که با حروف (A – B – C -D – E) مشخص شده را انتخاب کنید.

نما ها توسط اعداد مشخص شده است . کافی است شماره ها به ترتیب نما ، برای برای حروف انتخاب شود.

مثال :

تصویر ایزومتریک  A: ( 15-12-6)

شکل پنج

نما های ( دید از جلو – دید از بالا – دید ازچپ ) تصاویر ایزومتریک که با حروف (A – B – C -D – E) مشخص شده را انتخاب کنید.

نما ها توسط اعداد مشخص شده است . کافی است شماره ها به ترتیب نما ، برای برای حروف انتخاب شود.

مثال :

تصویر ایزومتریک  A: ( 15-12-6)

شکل چهار

نما های ( دید از جلو – دید از بالا – دید ازچپ ) تصاویر ایزومتریک که با حروف (A – B – C -D – E) مشخص شده را انتخاب کنید.

نما ها توسط اعداد مشخص شده است . کافی است شماره ها به ترتیب نما ، برای برای حروف انتخاب شود.

مثال :

تصویر ایزومتریک  A: ( 15-12-6)

شکل سه

نما های ( دید از جلو – دید از بالا – دید ازچپ ) تصاویر ایزومتریک که با حروف (A – B – C -D – E) مشخص شده را انتخاب کنید.

نما ها توسط اعداد مشخص شده است . کافی است شماره ها به ترتیب نما ، برای برای حروف انتخاب شود.

مثال :

تصویر ایزومتریک  A: ( 15-12-6)

 

شکل دو

نما های ( دید از جلو – دید از بالا – دید ازچپ ) تصاویر ایزومتریک که با حروف (A – B – C -D – E) مشخص شده را انتخاب کنید.

نما ها توسط اعداد مشخص شده است . کافی است شماره ها به ترتیب نما ، برای برای حروف انتخاب شود.

مثال :

تصویر ایزومتریک  A: ( 15-12-6)

شکل یک

نما های ( دید از جلو – دید از بالا – دید ازچپ ) تصاویر ایزومتریک که با حروف (A – B – C -D – E) مشخص شده را انتخاب کنید.

نما ها توسط اعداد مشخص شده است . کافی است شماره ها به ترتیب نما ، برای برای حروف انتخاب شود.

مثال :

تصویر ایزومتریک  A: ( 15-12-6)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *