رسم فنی

مجهول یابی نما های تصویر ایزومتریک

شکل شش نما های ( دید از جلو – دید از بالا – دید ازچپ ) تصاویر ایزومتریک که با حروف (A – B – C -D – E) مشخص شده را انتخاب کنید. نما ها توسط اعداد مشخص شده است . کافی است شماره ها به ترتیب نما ، برای برای حروف انتخاب شود. مثال : تصویر ایزومتریک  A: …

ادامه مطلب »